Kết quả phân tích, chấm điểm và xếp hạng các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong khuôn khổ Báo cáo Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban Ngành và Địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang đã được công bố và có thể được tải xuống từ trang DDCI của tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi!

SO SÁNH
So sánh Địa phương, huyện, cơ sở

So sánh chỉ số DDCI giữa các Địa phương, huyện, cơ sở

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm
So sánh các Sở, Ban, Ngành

So sánh chỉ số DDCI giữa các Sở, Ban, Ngành

Tìm kiếm

So sánh chỉ số DDCI giữa các năm

Tìm kiếm