Kết quả phân tích, chấm điểm và xếp hạng các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong khuôn khổ Báo cáo Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban Ngành và Địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang đã được công bố và có thể được tải xuống từ trang DDCI của tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi!

HỒ SƠ TỔNG QUAN THEO NĂM
  • |
Cảm nhận về môi trường kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : 'DDCI'}} {{Tinh_ID == '22HQ' ?"":"Địa phương "}}
{{Tinh_ID == '22HQ' ? 'CDCI' : DDCI}} Sở, Ban, Ngành